Samenvatting

Onze samenleving staat onder spanning. Actuele maatschappelijke ontwikkelingen hebben een grote impact op ons leven en onze leefomgeving, en werpen nieuwe uitdagingen op die ingrijpende transities noodzakelijk maken. Technologische innovaties alleen zijn hierbij niet voldoende. De uitdagingen vragen om sociale innovatie: een aanpak om mensen in beweging te krijgen, waarbij de gezamenlijk vorm te geven veerkracht van de samenleving centraal staat.

De creatieve industrie heeft, als regisseur van verandering en ontwikkelaar van nieuwe oplossingen en interventies, een belangrijke rol in de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Creatieve producten brengen mensen in beweging, maken de samenleving bewust en kritisch, en zetten mogelijkheden om in kansen. De creatieve industrie werkt daarmee gericht aan een innovatieve en inclusieve samenleving, als randvoorwaarde voor een duurzame toekomst: een samenleving waarin vooruitgang voor iedereen toegankelijk is en waarin mensen in staat zijn om vernieuwing te adopteren. De aandacht voor de menselijke maat en de kracht om vorm te geven aan veranderingen, vormen de unieke inzet en bijdrage van de creatieve industrie aan de ontwikkeling van de maatschappij en de economie.

"Als regisseur van verandering en ontwikkelaar van interventies pakt de creatieve industrie maatschappelijke vraagstukken aan."

De onderzoekende en ontwerpende aanpak van de creatieve professional kenmerkt zich door het centraal stellen van de mens en haar welzijn, het ontwikkelen en verbeelden van visies, het integreren van uiteenlopende belangen en disciplines, het aansturen op breed gedragen innovaties en het methodologisch inzetten van creativiteit. De creatieve professional put daarbij uit een rijke en brede kennisbasis van domeinkennis en methoden (Key Enabling Methodologies, KEM's). Deze KEM's vormen de toolbox van de creatieve professional en stellen haar in staat om haar werk te structureren en richting te geven. KEM's integreren kennis uit de mens- en maatschappijwetenschappen met de kansen die (technologische) ontwikkelingen ons bieden en leggen die vast in zinvolle toepassingen of interventies die betekenisvolle effecten bereiken.

Een innovatieve en inclusieve samenleving heeft behoefte aan een aanpak die de rol en ontwikkeling van mensen in transities voorop stelt, zodat interventies gedreven worden door menselijke waarden en belangen, en verbonden zijn aan de menselijke maat. In de context van de aanpak van maatschappelijke uitdagingen zoekt de creatieve industrie de samenwerking in de quadruple helix en kan hierbij haar KEM's te gelde maken. De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen staan centraal in de vernieuwde topsectorenaanpak, ook wel het ‘Missiegedreven Innovatiebeleid’ genoemd. Op vier thema’s zijn missies geformuleerd die de topsectoren samen zullen aanpakken:

  • Energietransitie en duurzaamheid

  • Landbouw, water en voedsel

  • Gezondheid en zorg

  • Veiligheid

Door de toepassing van methodologieën in de missievraagstukken zal duidelijk worden welke kennis en methoden nog ontbreken voor een effectieve aanpak van de uitdagingen. De vraagstukken binnen de context van maatschappelijke uitdagingen veranderen de manier waarop de creatieve professional werkt en samenwerkt. De rol van de creatieve professional is meer fluïde dan voorheen. Tegelijkertijd wordt er meer verwacht van de onderbouwing van ontwikkelde interventies en neemt de complexiteit van vraagstukken en interventies toe. Deze veranderingen drijven de ambities voor kennisontwikkeling in de creatieve industrie, die zijn uitgewerkt in drie roadmaps:

Design for Change is gericht op strategieën die mensen in beweging krijgen door hun gedrag te beïnvloeden. Deze lijn gaat over kennis rondom transities van systemen waarin een veelheid aan actoren samenkomt.

The Humane Touch kijkt juist naar de beleving en betekenisgeving van het individu. Belangen, waarden en de levenskwaliteit van het individu in haar sociale omgeving staan hier centraal.

Value Creation is gericht op de creatieve industrie zelf en gaat over de nieuwe rol, verantwoordelijkheid en mogelijkheden die creatieve professionals krijgen toebedeeld.

De KIA is een levend document en CLICKNL zal deze agenda blijven actualiseren. Op deze website is steeds de nieuwste versie van de KIA te vinden. Eerdere versies kunnen worden gevonden via https://www.clicknl.nl/kennis-en-innovatieagenda/.

Last updated