7.3.2.3 Interdisciplinaire samenwerkingen en procesmanagement

Het is niet vanzelfsprekend dat creatieve professionals theorieën over mechanismen voor gedragsverandering simpelweg kunnen oppakken en effectief kunnen toepassen: de werkelijkheid is veel weerbarstiger dan in een clinical trial kan worden getoetst: gedrag verandert continu, ook zonder de tussenkomst van de creatieve industrie. Het is daarom niet eenvoudig om mechanismen voor gedragsverandering effectief toe te passen. Veranderingen kunnen gerealiseerd worden via interventies die rekening houden met zowel het mens- als het systeemniveau. Juist voor complexe maatschappelijke uitdagingen gaat het uiteindelijk om gedragsverandering waarbij veel verschillende stakeholders (zowel individuen en groepen als ook organisaties) betrokken zijn.

Interdisciplinaire samenwerking Het werken in interdisciplinaire teams ligt voor de hand als het gaat om het tot stand brengen van gewenste complexe systeemveranderingen. Bijvoorbeeld: het stimuleren van een gezonde leefstijl waarin mensen meer bewegen is niet alleen een ontwerpprobleem, maar vraagt samenwerking met psychologen, interactieontwerpers en bewegingsexperts. Op dit moment zijn interdisciplinaire samenwerkingen niet vanzelfsprekend en zeker niet zonder frictie. De creatieve industrie kan waarde toevoegen door een brug te vormen tussen verschillende belanghebbenden. Om dit effectief te kunnen doen moeten bestaande methoden uit de kennisbasis van de creatieve industrie en nieuwe methoden verder worden ontwikkeld, geïnspireerd door en in samenwerking met praktijk en onderzoek, bijvoorbeeld uit de disciplines ‘transitiemanagement’, ‘sociale psychologie’ en ‘complexe systeemtheorie’.

Hoe kunnen creatieve professionals, in nauwe samenwerking met andere deskundigen, interventies ontwerpen die de grote maatschappelijke uitdagingen effectief aanpakken? Om deze vraag te beantwoorden zijn nieuwe inzichten nodig. Bijvoorbeeld in welke mate, hoe en onder welke condities kunnen grootschalige gedragsveranderingen en transities worden gerealiseerd, en welke rol kan de creatieve industrie hierbij spelen? Het gaat dan in het bijzonder om strategieën die zich niet beperken tot het veranderen van opvattingen en wensen van het individu, maar die expliciet gericht zijn op het veranderen van technologieën, economie, culturen en instituties die van invloed zijn op gedrag.

"Op dit moment zijn interdisciplinaire samenwerkingen niet vanzelfsprekend en zeker niet zonder frictie. De creatieve industrie kan waarde toevoegen door een brug te vormen tussen verschillende belanghebbenden"

Onderzoeksvragen

  1. Vanuit wiens perspectief wordt de 'gewenste richting' van de gedragsverandering gezien: wie heeft er het meeste baat bij? Wat is de rol van persoonlijk gewin, gemeenschappelijk belang, commercie?

  2. Causaliteit: welke complexe relaties spelen een rol? Kan onderzoek de wederkerigheid en meervoudigheid van deze relaties in kaart brengen?

  3. Zijn er methoden om interdisciplinaire samenwerkingen goed te laten verlopen?

Last updated