6.1 Drie roadmaps

De opgave van de creatieve professional en de behoefte aan versterking van de kennisbasis van de creatieve industrie, zijn uitgewerkt in drie roadmaps:

  • Design for Change: strategieën om mensen in beweging te krijgen door hen te motiveren en hun gedrag te beïnvloeden en te stimuleren.

    De beweging van een lineaire naar circulaire economie vragen van mensen dat zij op een andere manier omgaan met materiële hulpbronnen. In de zorg moet de nadruk komen te liggen op voorkomen van ziek worden in plaats van beter maken. Dergelijke transities vragen om gedragsverandering op systeemniveau. Ontwerpers kunnen en willen daar een rol in spelen.

  • The Humane Touch: strategieën voor het binden en verbinden, vertrouwen wekken en empoweren van mensen in relatie tot de toenemende complexiteit van producten en diensten.

    In een wereld waarin technologie steeds prominenter aanwezig is gaat het nog steeds om mensen die proberen gelukkig te zijn en hun weg te vinden. Zij geven inhoud en betekenis aan hun leven in de steeds veranderende wereld en proberen te laveren tussen dingen overlaten aan de technologie en het nemen van regie over hun leven.

  • Value Creation: strategieën voor het realiseren van oplossingen en nieuwe proposities; kennis over innovatiekracht en ontwerpende skills.

    Wat betekenen de ontwikkelingen in het speelveld en de rol van de creatieve professional voor het vak, voor samenwerkingen, en voor de manier waarop de ze geld verdient?

"Met nieuwe tools en methoden kan de creatieve industrie ook in de toekomst haar cruciale rol als verbinder van maatschappelijke belangen en technologische mogelijkheden naar behoren blijven vervullen."

Design for Change en The Humane Touch hebben een rechtstreekse relatie met het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Value Creation is gericht op de aanpak en organisatie binnen de eigen sector. Hoewel creatieve professionals kennis en methoden uit deze lijnen dikwijls in samenhang toepassen is het ten behoeve van de verdere ontwikkeling van de kennisbasis relevant om deze lijnen conceptueel uit elkaar te trekken. Zo spreken de onderzoeksvragen bij de drie lijnen verschillende wetenschapsgebieden aan: Design for Change spreekt eerder onderzoekers in de ontwerpende disciplines en gedragswetenschappers aan, The Humane Touch vooral geesteswetenschappers en computer scientists, en Value Creation onder andere organisatiekundigen en economen. Voor alle roadmaps geldt evenwel dat ze multidisciplinair van aard zijn en een beroep doen op input en kennis vanuit zowel de technische en ICT-wetenschappen als de sociale en geesteswetenschappen. In de praktijk van de creatieve professional valt de thematische kennis dan ook (vanzelfsprekend) samen.

Last updated