9.3.3.2 Evidence-based impact op mesoniveau

Op mesoniveau geldt de vraag wat de impact van de creatieve industrie is of kan zijn in regionale clusters, voor groei en innovatie, maar ook voor de levenskwaliteit en participatiegraad in steden. En meer algemeen, wat culturele rijkdom bijdraagt aan sociale en economische waarde in urbane omgevingen. Over dit thema is een groot aantal impactstudies verschenen waarin de causale relatie tussen bijvoorbeeld de aanwezigheid van (onderdelen van de) creatieve industrie en creatieve professionals aan de ene kant en economische ontwikkeling of de mate van innovatie in een regio aan de andere kant, wordt onderzocht.

Een belangrijke vraag is verder of en op welke wijze de aanwezigheid van (segmenten van) de creatieve industrie in ecosystemen, sectoren of waardeketens zorgt voor een betere prestatie binnen het betreffende systeem. Die kan op verschillende factoren gestoeld zijn. Ecosystemen of sectoren die gestoeld zijn op levensstijl en beleving kennen een belangrijke rol voor allerlei disciplines. Bijvoorbeeld voor mode, media en entertainment. Echter ook voor andere domeinen neemt het belang van creatieve inbreng toe, in het bijzonder waar de kracht van ontwerp moet bijdragen aan maatschappelijke transformaties. Bijvoorbeeld verduurzaming van landbouw en voedselproductie of het ontwerpen van cybersecurity- en privacy-toepassingen waar ethische principes een plaats moeten krijgen in een door techneuten gedefinieerde context. Behalve op basis van creatieve input kan de invloed van de creatieve industrie ook vorm krijgen door effectieve kennis spillovers, door het delen van de rol en betekenis van ontwerp in ecosystemen.

Onderzoeksvragen bij evidence-based impact op mesoniveau

  1. Op welke wijze kan de impact en de effectiviteit van (onderdelen van) de creatieve industrie voor specifieke (beleids)doelen binnen regio’s, sectoren en ecosystemen worden aangetoond? Welke verfijningen zijn mogelijk in de bestaande, gehanteerde methoden van impactmeting die eerder uitgaan van co-presentie en co-evolutie dan van causaliteit?

  2. Wat is de bijdrage van (onderdelen van) de creatieve industrie aan innovatie, economische groei en concurrentiekracht van regio’s of sectoren en bedrijfstakken (bijvoorbeeld de landbouw of de gezondheidszorg)? Wat is de bijdrage aan maatschappelijke inclusie en participatie in steden? Wat is haar betekenis voor de realisatie van duurzame regio’s? Hoe kunnen deze bijdragen worden onderzocht en aangetoond?

  3. Wat is de betekenis van kennis-spillovers van creatieve professionals en bedrijven met de brede economie en samenleving? Op welke manier vinden de op de KEM’s gebaseerde manieren van werken breed ingang? Welke rol speelt co-creatie en wat is de betekenis van personele mobiliteit van de creatieve industrie naar andere segmenten van de economie en vice versa? Hoe kunnen deze vormen van impact worden onderzocht en aangetoond?

Last updated