4.2 Vier missiethema’s

De economische kansen van de maatschappelijke uitdagingen en de ambitie om een vooraanstaande rol te spelen op een aantal sleuteltechnologieën zijn de centrale uitgangspunten in de vernieuwde topsectorenaanpak, ook wel het “Missiegedreven Innovatiebeleid” genoemd. Met dit vernieuwde beleid wil het kabinet de innovatiekracht van de topsectoren gebruiken om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken via gerichte cross-sectorale samenwerkingen tussen wetenschap, toegepast onderzoek, bedrijven en maatschappelijke organisaties, én tegelijkertijd de concurrentiekracht van ons land versterken.

Er zijn vier maatschappelijke thema’s gekozen:

  • Energietransitie en duurzaamheid

  • Landbouw, water en voedsel

  • Gezondheid en zorg

  • Veiligheid

Om gericht en gezamenlijk stappen te zetten in de aanpak van de uitdagingen zijn er door de departementen en topsectoren, kennisinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en regionale overheden per thema gezamenlijk concrete, meetbare doelen en ambities geformuleerd in de vorm van missies. Missies hebben het karakter van een stip aan de horizon; een wenkend perspectief. Door gezamenlijk missies te formuleren, staan niet langer de sectoren centraal, maar de thema’s en vraagstukken: er wordt expliciet gemaakt op welke kennis- en innovatieopgaven de topsectoren willen inzetten en wat daarbij de prioriteiten zijn. Binnen elk thema hebben de topsectoren samen een KIA opgesteld om samenwerking en krachtenbundeling te bevorderen. De missies binnen de vier thema’s zullen de komende jaren leidend zijn voor beleid, programmering en financiering.

"Door gezamenlijk missies te formuleren, staan niet langer de sectoren centraal, maar de thema’s en vraagstukken"

Er wordt in de aanpak en gesprekken rondom de missies breed erkend dat een multidisciplinaire aanpak nodig is en dat er niet alleen moet worden geïnvesteerd in nieuwe technologie, maar ook in sociale en culturele aspecten die de brede toepassing van die technologie in maatschappelijk gedragen oplossingen mogelijk maakt. Zowel de aanpak van deze complexe problematiek en het multidisciplinair werken als de thema’s van de missies passen de creatieve industrie goed. Met haar rijke set van KEM's is zij bedreven om deze missies te lijf te gaan. Als topsector speelt de creatieve industrie dan ook een rol in alle vier de thema’s.

De volgende paragrafen beschrijven per missiethema door middel van speerpunten hoe de creatieve industrie naar de uitdagingen kijkt, daaraan kan bijdragen, waar zij kansen ziet om innovaties aan te zwengelen en waar zij kans ziet om nieuwe kennis en KEM's te ontwikkelen ten behoeve van haar kennisbasis.

Last updated