2.1 Meerwaarde door ontwerpen: kenmerkende aanpak

Een creatieve professional voelt zich als een vis in het water in een dynamische context. Ze houdt zich, vaak uit meer dan vakmatige interesse, bezig met het verbinden, verleiden en in beweging krijgen van mensen door andere inzichten aan te dragen, vergezichten te bieden en hen aan de hand te nemen. Vanuit een cultureel en maatschappelijk perspectief, maar ook vanuit economische waarde, ontwikkelen creatieve professionals in brede samenwerking interventies die draagvlak voor verandering brengen.

De onderzoekende en ontwerpende aanpak waarmee creatieve professionals relevante meerwaarde bieden is te kenmerken door:

 • De mens centraal stellen

  De creatieve professional creëert en speelt in op belangen en verlangens van mensen. Niet door technology push, maar door technologie in dienst van de behoefte te stellen en betekenis te geven in zinvolle toepassingen. Door de mens centraal te stellen en te werken vanuit zijn persoonlijke context van waarden, normen, rollen, groepen en omgeving, en kennis over de mens te verbinden aan (vaak technologische) mogelijkheden ontstaan interventies die bijdragen aan het hogere doel om het (langdurig) welzijn van mens in een innovatieve en inclusieve samenleving te bevorderen.

 • Nieuwe werelden en visies ontwikkelen en verbeelden

  De creatieve professional heeft het vermogen om alternatieve toekomsten te verkennen en te kunnen verbeelden, en daarmee nieuwe denkwijzen te introduceren. Zij ziet mogelijkheden en kansen en kan deze op een inzichtelijke en aantrekkelijke manier verbeelden en visualiseren, waardoor ze betrokkenen meeneemt in deze toekomstbeelden. Door via co-creatie, verhalen en verbeelding mensen en groepen te betrekken bij verandering, geeft de creatieve industrie hen een rol en de mogelijkheid om vanuit eigen kracht aan de verandering bij te dragen.

 • Uiteenlopende belangen en disciplines integreren De creatieve professional heeft het vermogen om zich in te leven in verschillende domeinen en verschillende perspectieven aan elkaar te schakelen. Zij biedt processen en competenties om heldere structuur aan te brengen in complexe vraagstukken en met integrale oplossingen te komen. Bij de aanpak van maatschappelijke uitdagingen is deze integraliteit onmisbaar om interventies te ontwikkelen die kennis uit de mens- en maatschappijwetenschappen met kennis en mogelijkheden uit de wereld van de technologie met elkaar te verbinden.

 • Breed gedragen innovaties aansturen

  De creatieve professional is toegerust om zowel systemische als kleinschaliger innovatieprocessen te regisseren. Door samenwerking, pragmatisme en daadkracht komt zij tot vraaggedreven, breed gedragen innovaties, en heeft daarbij de mindset en het vermogen om interventies ook daadwerkelijk te realiseren. Ze draagt hiermee bij aan het richten, versnellen en managen van vernieuwing en daarmee aan efficiënter investeren.

 • Creativiteit methodologisch inzetten

  De creatieve professional gebruikt creativiteit als middel om waarde te creëren. Zij heeft het vermogen om haar manier van denken aan te passen aan de context: ze kan switchen tussen divergent en convergent denken, tussen analyse en synthese, tussen intuïtie en ratio, tussen empathie en strategie. De methoden die de creatieve professional daarvoor inzet zijn een belangrijk onderdeel van haar kennisbasis (zie hoofdstuk 3) en bieden houvast in het complexe ontwerpproces.

Last updated