5. Kennisontwikkeling voor langetermijnoplossingen

Zoals beschreven in voorgaande paragrafen levert de creatieve industrie met haar bestaande kennisbasis een belangrijke bijdrage aan de aanpak van de missies. Tegelijkertijd biedt de toepassing van methodologieën in de missievraagstukken de kans om ze aan te scherpen en (grondiger) te valideren.

Door de inzet van de bestaande kennisbasis van de creatieve industrie ten behoeve van de missies wordt duidelijk welke nieuwe kennis en methoden gewenst zijn. Daarom is het nodig om in de context van de missies onderzoek te blijven doen naar impact, methoden, resultaten en onderliggende principes en processen om daarmee nieuwe KEM's te ontwikkelen.

De vijf eerder uitgelichte KEM-groepen laten vanuit de missiethema’s en de rol van de creatieve industrie de volgende behoefte aan kennisontwikkeling zien:

  1. Visie en verbeelding: de creatieve industrie is goed in reframing, op een andere manier tegen problemen aan kijken, en verbeelden. Daarmee geeft zij een inspirerende richting aan innovaties. Vooral het proces van visievorming en het uitstippelen van de route richting die visie vraagt om nieuwe methoden en onderzoek.

  2. Gedrag en empowerment: deze categorie kent twee facetten namelijk handelingsperspectief, als het faciliteren van hen die gemotiveerd zijn tot ander gedrag; en gedragsbeïnvloeding, waar het aan wilskracht ontbreekt. Aan beide kanten is het belangrijk om meer gevalideerde methoden en strategieën te ontwikkelen.

  3. Participatie en co-creatie: zowel bij het stimuleren van grassroot initiatieven als bij het betrekken van mensen (burgers en experts) in veranderingsprocessen is behoefte aan beproefde strategieën.

  4. Waardecreatie en opschaling: waarde gaat niet alleen over economische waarde, maar ook over culturele, maatschappelijke en sociale waarde. Er is behoefte aan methoden om de dynamiek tussen deze verschillende vormen van waarde te wegen en af te stemmen.

  5. Systeemverandering: de kernvraag voor de creatieve professional draait om waar in te grijpen in het systeem om het systeem op de gewenste manier te laten kantelen. Hoe dergelijke transities te ontwerpen is een belangrijke en omvangrijke onderzoeksvraag.

Deze behoefte aan kennisontwikkeling klinkt door in de roadmaps in het volgende deel van de Kennis- en Innovatieagenda. Elk van de vijf KEM-groepen zijn als volgt in deze roadmaps verweven:

KEM // Roadmap

Design for Change

The Humane Touch

Value Creation

Visie en verbeelding

Verbeelding, visies op systeemniveau: wat wil je in het systeem bereiken

Wat is wenselijk, wat willen mensen van de wereld, betekenisgeving

Gedrag en empowerment

Gedragsbeïnvloeding: verleiden, motiveren, bieden van alternatieven.

Participatie en co-creatie

Mensen betrekken en bekrachtigen in hun regie pakken, burgerinitiatieven

Positie van de creatieve professional in het veld, ten opzichte van andere stakeholders, en hoe daarmee om te gaan

Waardecreatie en opschaling

Waarde voor jezelf en voor anderen, economisch en maatschappelijke waarde

Systeemverandering

Transities betreffen veranderingen op systeemniveau

Last updated