9.2.3 Macroniveau

Het macroniveau beschrijft de nationale en mogelijk ook internationale schaal waarop de creatieve industrie een rol speelt.

  • De creatieve industrie groeit bovengemiddeld en levert daarmee een significant aandeel in de totale toegevoegde waarde en de werkgelegenheid. Nederland is erg sterk op het gebied van ontwerp en Nederlands ontwerp is een belangrijk exportproduct geworden.

  • De creatieve industrie draagt bij aan de innovatiecapaciteit van bedrijfsleven, organisaties en (semi)overheden en versterkt daarmee de concurrentiepositie en/of effectiviteit van deze organisaties. Een mooi voorbeeld is de wijze waarop game-ontwerp succesvol wordt toegepast in de gezondheidszorg, wat op termijn leidt tot effectievere en zelfs efficiëntere zorg.

  • De creatieve industrie is cruciaal voor betekenisgeving, debat en de ontwikkeling van identiteit en cultuur en wordt daarom deels ook met publieke middelen ondersteund. Dat geldt bijvoorbeeld voor de mediasector, de kunsten en het cultureel erfgoed.

  • De creatieve industrie is een belangrijke drager van identiteit, prestige, reputatie en levensstijl. Die zijn continu in ontwikkeling, zowel esthetisch als politiek. De creatieve industrie richt met haar (speculatieve) ontwerpen voor een belangrijk deel de arena in voor de democratie en is een invloedrijke kracht voor de invulling van het politieke systeem en debat van de toekomst.

  • Autonome creativiteit, bijvoorbeeld binnen de kunsten en het artistiek-technologisch onderzoek van de medialabs, is een belangrijke aanjager voor zowel debat en maatschappelijke vernieuwing, als voor de meer toegepaste domeinen binnen de creatieve industrie.

  • Met de opkomst van sociale media en de toepassing van kunstmatige intelligentie in creatieve diensten bevindt de creatieve industrie zich in het centrum van een cultureel-technologische revolutie. De waarde van de creatieve industrie beperkt zich daarin niet tot haar rol in het ontwerpen van nieuwe diensten, maar bewijst zich ook in reflectieve en ethische zin. De creatieve industrie neemt een belangrijk rol in het nadenken over het belang van betekenisvolle (toekomst)visies en beelden en de concrete ontwikkeling en vormgeving daarvan. Als tegenhanger van mondiaal opererende tech-platforms, vooral afkomstig uit de Verenigde Staten of China, worden platforms ontwikkeld die op andere waarden gestoeld zijn dan louter commerciële waarde. Vanuit Nederland zijn er meerdere beloftevolle initiatieven ontplooid in het domein van de media zoals De Correspondent en Blendle. Ook binnen de Nederlandse publieke omroep worden alternatieven ontwikkeld. Soortgelijke initiatieven en innovatieve projecten komen tot stand rondom privacy en security. De creatieve industrie bewijst ook daarin haar kracht en mogelijkheden om maatschappelijke en culturele waarde te ontwikkelen.

"De creatieve industrie is een dynamische en genetwerkte sector waarin producten en diensten het resultaat zijn van co-creatie tussen consumenten, creatieve individuen en bedrijven."

Last updated